Předpisy

 

Předpisy na revizáka
 

Zákon č. 22/1997 Sb. 
- o technických požadavcích na výrobky

Zákon č. 102/2001 Sb. 
- o obecné bezpečnosti výrobků, povinnostech výrobců, dovozců a distributorů

Zákon č. 174/1968 Sb. 
- o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

Zákon č. 183/2006 Sb. 
- stavební zákon a související předpisy

Zákon č. 189/2008 Sb. 
- o uznávání odborné kvalifikace 

Zákon č. 251/2005 Sb. 
- o inspekci práce 

Zákon č. 262/2006 Sb. 
- Zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb. 
- kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  v pracovněprávních vztazích ...

Zákon č. 458/2000 Sb. 
- Energetický zákon 
- o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
  v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

Zákon č. 505/1990 Sb. 
- o metrologii ve znění souvisejících předpisů

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
- kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. 
- kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. 
- kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
- o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich 
  elektromagnetické kompatibility

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
- o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (dříve nařízení vlády č. 24/2003 Sb.) 
- kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
- o způsobu evidence úrazu, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
  technických zařízení, přístrojů a nářadí ...

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 
- o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
  ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. 
- kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
  o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
  kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
- kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
  ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
  při práci na staveništích ... 

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb.
- o technických požadavcích na výrobky 
  z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. 
- o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Vyhláška č.73/2010 
- o vyhrazených elektrických technických zařízeních

Vyhláška č. 137/1998 Sb.
- ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. (dříve Vyhláška č. 137/1998 Sb.)
- o technických požadavcích na stavby

ČSN EN 62305-1:2006 
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2:2006 
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3:2006 
Ochrana před bleskem 
- Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4:2006 
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
Elektricé instalace nízkého napětí 
- Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54 ed.2:2007 
Elektricé instalace nízkého napětí 
- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení 
- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochran. pospojování

ČSN EN 61140 ed.2:2003 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 0121:2001 (opr. 2003) 
Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

ČSN EN 60446 ed.2:2008 
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, 
značení a identifikaci 
- Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN EN 60073:2003 ed.2 
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk
-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

ČSN EN 60529:1993 
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 2000-1 ed.2:2009 
Elektrické instalace nízkého napětí 
- Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-6:2007 
Elektrické instalace budov - Část 6: Revize

ČSN 33 1500:1991 (včetně změn) 
Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1600 ed.2 (2009)
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN 33 2000-3:1995 
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení 
- Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-43:2003 
Elektrické instalace budov 
- Část 4: Bezpečnost 
- Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45:1996 
Elektrická zařízení 
- Část 4: Bezpečnost. 
- Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 :2002 
Elektrická zařízení 
- Část 4: Bezpečnost 
- Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47:1997 
Elektrická zařízení 
- Část 4: Bezpečnost 
- Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33 2000-4-473:1994 
Elektrická zařízení 
- Část 4: Bezpečnost 
- Kapitola 47: Použití opatření pro zajištění bezpečnosti 
- Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482:2000 
- Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN-33 2000-5-52:1998 
Elektrická zařízení 
- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení 
- Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN-33 2000-5-53:1994 

ČSN-33 2000-5-523 ed.2:2003 
Elektrické instalace budov 
- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení 
- Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 2000-5-537:2001 
Elektrická zařízení 
- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení 
- Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje 
- Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-559:2006 
Elektrická zařízení 
- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení 
- Oddíl 559: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 
Elektrické instalace nízkého napětí 
- Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-702 ed.2:2003 
Elektrické instalace budov 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže

ČSN 33 2000-7-703 ed.2:2005 
Elektrické instalace budov 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 703: Místnosti a kabiny se saunovými kamny.

ČSN 33 2000-7-704 ed.2:2007 
Elektrické instalace nízkého napětí 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

ČSN 33 2000-7-705 ed.2:2007 
Elektrické instalace nízkého napětí 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 705: Zemědělská a zahradnická zařízení

ČSN 33 2000-7-706 ed.2:2007 
Elektrické instalace nízkého napětí 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 706: Omezené vodivé prostory

ČSN 33 2000-7-707 ed.2:1997 
Elektrická zeřízení 
Část 7: Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory 
Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat

ČSN 33 2000-7-708 ed.2:2006 
Elektrické instalace budov 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích

ČSN 33 2000-7-708 ed.2:2006 
Elektrické instalace budov 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích

ČSN 33 2000-7-711:2004 
Elektrická instalace budov 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 711: Výstavy, přehlídky a stánky

ČSN 33 2000-7-713:2005 
Elektrická instalace budov 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 713: Nábytek

ČSN 33 2000-7-714:2001 
Elektrická zařízení 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení

ČSN 33 2000-7-715:2006 
Elektrické instalace budov 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 715: Světelná instalace napájená malým napětím

ČSN 33 2000-7-753:2003 
Elektrické instalace budov 
- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
- Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění

ČSN 33 2130:1985 vč. zm. 1988
Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 2140:1985 
Elektrotechnické předpisy: 
Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely

ČSN 33 2180:1980 
Elektrotechnické předpisy: Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 

ČSN 33 2312:1985 
Elektrotechnické predpisy
Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich 

ČSN 33 3080:1978 
Elektrotechnické předpisy 
Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

ČSN 33 3201:2002 
Elektrické instalace nad AC 1kV

ČSN 33 3320:1996 vč.zm.1997 
Elektrotechnické předpisy: Elektrické přípojky

ČSN 34 0350:1965 
Elektrotechnické předpisy: 
Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

ČSN 34 1090:1961 
Elektrotechnické předpisy: 
Předpisy pro prozatimní elektrická zařízení 

ČSN EN 50110-1:2005 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 73 6006:2003 
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN EN 60204-1:2007 ed.2 
Bezpečnost strojních zařízení 
- Elektrická zařízení strojů 
- Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60439-1:2000 ed.2 
Rozváděče nn 
- Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče 

ČSN EN 60439-3:1995 vč.zm. 
Rozváděče nn. 
- Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn 
  určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. 
  Rozvodnice.

ČSN EN 60439-4:2005 
Rozváděče nn. 
- Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče 

ČSN EN 60439-5:2007 ed.2 
Rozváděče nn 
- Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy

ČSN 35 7030:1992 
Rozvodnice a elektrorozvodná jádra 

ČSN 35 7141:1987 
Zařízení na kompenzaci jalového výkonu kondenzátory 
Všeobecné technické požadavky

ČSN EN 50274:2002 
Rozváděče nn 
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí


Další připravujeme ...